Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Времетраене на курс за длъжностните лица по трудови процеси       Ръководенето на трудовите процеси е ключов момент във всяка дейност на фирмата. За да бъде правилно организирано производството и работата, то трябва всяка част от процеса да е добре премислена и съгласувана. Освен това, което трябва да се свърши, за да върви работата добре и да не се появяват затруднения, трябва да се наблюдава много внимателно и безопасността на работниците. Грижата за здравето и безопасността на труда се поверява именно на такива лица, каквото е и длъжностното лице по трудови процеси. Всички ръководители на звена и трудови процеси задължително преминават през един и същ курс на обучение, който носи общото наименование ЗБУТ. Преведено това ще рече Закон за безопасни условия на труд. Затова и времетраенето на курса е еднакъв както за отговарящите за трудовите процеси, така и за тези, които се занимават с инструктаж и други дейности, свързани с обезопасяване на труда. Съществуването на такова лице е от особена важност за всяка фирма. Поради този факт е важно да се знае колко време е необходимо, за да се обучи и назначи такъв служител, който отговорно да поеме и започне да изпълнява функциите си. Курсът по безопасност на труда преминава през няколко етапа. Като цяло обаче има задължителен минимум от лекции, които трябва да се прочетат и изслушат. Всички курсове по безопасност трябва да преминат с минимално трийсет учебни часа. От тук насетне вече всеки един участник в курса определя сам ритъма си на учене. Това е възможно обаче само ако обучението е онлайн или дистанционно. Сега ще обясним защо. При дистанционното обучение учещият получава едновременно достъп до всички ресурси за обучение. Ако разполага с достатъчно време, той или тя могат доста бързо да преминат през материала. В зависимост то способността на курсиста да усвоява информация, лекциите за длъжностно лице по трудови въпроси може да се преминат успешно и за няколко дни до седмица. Естествено, ако обучението се провежда на място с лектор, то тогава графиците на всички трябва да се напаснат. Логично това ще отнеме доста повече време. В най-лошия случай трябва да се предвиди поне месец, като се смята, че на ден ще се преподава по една лекторска тема. С ежегодното обучение, което е задължително, нещата са много по-опростени. Там е нужно да се преминат шест часа на обучение, които при добро желание и наличие на време, могат да се преминат и в рамките на един ден.