Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството
Дистанционно обучение за длъжностно лице в строителството

В началото на деветдесетте години на двадесети век настъпват някои значими изменения и нововъведения в законодателството на България. Те се случват скоро след прехода към демокрация и обхващат подробно здравословните и безопасни условия на труд, известни още със съкращението ЗБУТ. В новите правила е упоменато, че работодателят в определена строителна фирма се задължава да осигури подходящи предпоставки за извършване на трудовия процес на служителите си. Политиката на организацията трябва да обхваща всички участници в работната дейност. С тази трудоемка задача едва ли би могъл да се справи сам човек. Затова е добре да бъде сформиран екип от специалисти, който да прилага необходимите изисквания. Неизменна част от тази група е длъжностното лице по ЗБУТ в строителството. За да бъде законна дейността му, то трябва да е преминало съответно обучение по ЗБУТ. Опознайте подробно спецификите на тази длъжност, като продължите да четете по-нататък.

Строителството е занаят, който не търпи допускането на големи грешки. Ето защо работниците се нуждаят от благоприятни условия, за да изпълняват задълженията си както трябва. Тъкмо в обезпечаването на добра обстановка за работа са съсредоточени функциите на длъжностното лице. Основна част от отделните компоненти, които изграждат цялостната характеристика на отговорностите на тази позиция, са: дейно участие в оценяването на съществуващите професионални рискове; следене на това дали служителите спазват безопасните изисквания, докато работят по строежа; съдействие при търсенето на отговорност при наличие на извършено нарушение. Такива са още оказването на съдействие при провеждането на задължителните профилактични медицински прегледи и организация на безпогрешното използване на работни облекла и предпазни средства. Изброените задължения са заложени в изготвянето на плана за провеждане на курса по ЗБУТ. На участниците, които го завършат успешно, се връчват удостоверения. С тях те вече могат да кандидатстват за работа.

Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е пост от огромна важност за всяко предприятие. Отговорността, заложена в изпълнението на задълженията, изисква задължително обучение.