Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Онлайн курс за Длъжностно лице, провеждащо инструктаж ЗБУТ           Всяко постъпване на работа е свързано с нови задължения. Освен да съблюдава за следене на срокове и успешно сътрудничество с колегите си, всеки служител трябва да има грижа и за собствената си сигурност и здраве. Тъй като не е удачно да бъдем оставени да разберем кое е опасно и кое не при новата ни работа, на принципа проба грешка, тук идва мястото на Длъжностно лице по БЗР, което успешно би ни въвело в опасностите, които дебнат на работното място.            Всеки от нас малко или много е провел свое собствено онлайн обучение по ЗБУТ на работното място, от любопитство и интерес. Но специализираното длъжностно лице би могло да ни даде специфична информация, приложима само за сградата, в която се намираме, обекта или естеството на работата, за които ние в своето самоинициативно дистанционно обучение не бихме се досетили.            Ако другите видове инструктажи като този на работното място, извънредния или периодичния биха се приели като незадължителни, то първоначалния такъв не е сред тях. Характерно за него е, че той се провежда от длъжностното лице в първия момент на фактическото постъпване на работа. Той е задължителен не само за току-що постъпилите, провежда се на абсолютно всеки, който за първи път прекрачва прага на фирмата. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да намери и обучи всеки, включително служители и работници, командировани от други обекти на същата фирма.             Друга група хора, която подлежи на първоначален инструктаж, са лица приети за срочно обучение и такива, които идват, за да повишат своята квалификация.               С особено внимание трябва да се подходи към групи ученици, например, дошли на практика през лятото, за да приложат нагледно всичко, което за научили до сега. Те често смята, че са видели всичко и не приемат опита на другите на сериозно.            Трябва да се отбележи, че началния инструктаж, проведен от Длъжностното лице по БЗР е най-дълъг, когато е съчетан с работа с машини. Ако във всички други случаи той би отнел максимум един час, то когато имаме специални съоръжения за работа, трябва да отделим поне един цял работен ден, за да се запознаем с всеки възможен аспект от работата.                        

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Времетраене на курс за длъжностните лица по трудови процеси       Ръководенето на трудовите процеси е ключов момент във всяка дейност на фирмата. За да бъде правилно организирано производството и работата, то трябва всяка част от процеса да е добре премислена и съгласувана. Освен това, което трябва да се свърши, за да върви работата добре и да не се появяват затруднения, трябва да се наблюдава много внимателно и безопасността на работниците. Грижата за здравето и безопасността на труда се поверява именно на такива лица, каквото е и длъжностното лице по трудови процеси. Всички ръководители на звена и трудови процеси задължително преминават през един и същ курс на обучение, който носи общото наименование ЗБУТ. Преведено това ще рече Закон за безопасни условия на труд. Затова и времетраенето на курса е еднакъв както за отговарящите за трудовите процеси, така и за тези, които се занимават с инструктаж и други дейности, свързани с обезопасяване на труда. Съществуването на такова лице е от особена важност за всяка фирма. Поради този факт е важно да се знае колко време е необходимо, за да се обучи и назначи такъв служител, който отговорно да поеме и започне да изпълнява функциите си. Курсът по безопасност на труда преминава през няколко етапа. Като цяло обаче има задължителен минимум от лекции, които трябва да се прочетат и изслушат. Всички курсове по безопасност трябва да преминат с минимално трийсет учебни часа. От тук насетне вече всеки един участник в курса определя сам ритъма си на учене. Това е възможно обаче само ако обучението е онлайн или дистанционно. Сега ще обясним защо. При дистанционното обучение учещият получава едновременно достъп до всички ресурси за обучение. Ако разполага с достатъчно време, той или тя могат доста бързо да преминат през материала. В зависимост то способността на курсиста да усвоява информация, лекциите за длъжностно лице по трудови въпроси може да се преминат успешно и за няколко дни до седмица. Естествено, ако обучението се провежда на място с лектор, то тогава графиците на всички трябва да се напаснат. Логично това ще отнеме доста повече време. В най-лошия случай трябва да се предвиди поне месец, като се смята, че на ден ще се преподава по една лекторска тема. С ежегодното обучение, което е задължително, нещата са много по-опростени. Там е нужно да се преминат шест часа на обучение, които при добро желание и наличие на време, могат да се преминат и в рамките на един ден.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Бързо и изгодно обучение на орган по БЗР             Макар и много от ръководните кадри в компаниите да не разбират нуждата от съществуване на орган по БЗР, неговото назначение е задължително и неотменно. Орган по БЗР е всяко звено или служител, които провеждат инструктажи и са пряко свързани с работата по безопасност и здравословни условия на труд. Естествено работата не е трудна, но е отговорна. Лесно се разбира какво е безопасно и какво не, но все пак е необходимо и допълнително обучение, защото има някои ситуации, при които не навреме се осъзнава риска или същият се подценява.             Органът по БЗР в строителството е ключова фигура за участието в търгове, за регистрацията в професионалната камара и други дейности, считани за основни за работата в този бизнес. Ето защо обикновено всеки управител иска да пристъпи към същинската част, която изкарва и носи заплатите на всички във фирмата.              Ако изборът и назначаването на такъв орган зависи от един или двама души и може да стане много лесно, то за обучението има изисквания и те не могат да бъдат заобиколени, нито скъсени. Единственото, върху което имаме влияние, е вида курс и възможността обучението да е максимално удобно и предразполагащо за участващите в него. В този смисъл ако обучението на органа по БЗР не може да бъде съкратено и да падне под изискваните часове, то то поне може да се направи максимално достъпно и лишено от мъчения и неудобства.              Все пак онлайн обучението по ЗБУТ пести време от други странични дейности. Ако часовете по безопасност са регулирани, то чрез избора на образоване по интернет спестяваме време за ходене от и до квалификационния център. Избягва се и неудобството да се разнасят физически тежки книги и учебници, както и възможността да ги забравим на всевъзможни незнайни места. Има ли интернет, достъпът до материалите е гарантиран двадесет и четири часа, седем дни в седмицата.             Не е за подценяване и факта, че дипломите и сертификатите също се получават без физическо явяване на удобно място, най-често по куриер. Всичко това прави онлайн обучението най-лесния, изгоден и предпочитан начин за обучение на персонала в материята на безопасността и здравословните условия на труд.