Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Времетраене на курс за длъжностните лица по трудови процеси

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

 

    Ръководенето на трудовите процеси е ключов момент във всяка дейност на фирмата. За да бъде правилно организирано производството и работата, то трябва всяка част от процеса да е добре премислена и съгласувана. Освен това, което трябва да се свърши, за да върви работата добре и да не се появяват затруднения, трябва да се наблюдава много внимателно и безопасността на работниците. Грижата за здравето и безопасността на труда се поверява именно на такива лица, каквото е и длъжностното лице по трудови процеси.

Всички ръководители на звена и трудови процеси задължително преминават през един и същ курс на обучение, който носи общото наименование ЗБУТ. Преведено това ще рече Закон за безопасни условия на труд. Затова и времетраенето на курса е еднакъв както за отговарящите за трудовите процеси, така и за тези, които се занимават с инструктаж и други дейности, свързани с обезопасяване на труда.

Съществуването на такова лице е от особена важност за всяка фирма. Поради този факт е важно да се знае колко време е необходимо, за да се обучи и назначи такъв служител, който отговорно да поеме и започне да изпълнява функциите си. Курсът по безопасност на труда преминава през няколко етапа. Като цяло обаче има задължителен минимум от лекции, които трябва да се прочетат и изслушат. Всички курсове по безопасност трябва да преминат с минимално трийсет учебни часа. От тук насетне вече всеки един участник в курса определя сам ритъма си на учене. Това е възможно обаче само ако обучението е онлайн или дистанционно. Сега ще обясним защо. При дистанционното обучение учещият получава едновременно достъп до всички ресурси за обучение. Ако разполага с достатъчно време, той или тя могат доста бързо да преминат през материала. В зависимост то способността на курсиста да усвоява информация, лекциите за длъжностно лице по трудови въпроси може да се преминат успешно и за няколко дни до седмица.

Естествено, ако обучението се провежда на място с лектор, то тогава графиците на всички трябва да се напаснат. Логично това ще отнеме доста повече време. В най-лошия случай трябва да се предвиди поне месец, като се смята, че на ден ще се преподава по една лекторска тема.

С ежегодното обучение, което е задължително, нещата са много по-опростени. Там е нужно да се преминат шест часа на обучение, които при добро желание и наличие на време, могат да се преминат и в рамките на един ден.