Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР в строителството

Длъжностно лице по обучение и инструктаж по БЗР в строителството              Периодичното обучение и инструктаж по безопасност и здраве на работа е ключово за сигурността както на работниците, така и на ръководния и управленски персонал. Преди да проведе необходимото обучение към служителите си, работодателят има грижата да направи всичко, за да обучи чрез онлайн курсове по ЗБУТ или на място лице, което ще е отговорно за инструктажите и безопасността на работния процес. Като начало всеки управител трябва да подбира много добре инструментите и машините, с които оборудва цеховете, халетата, складовите бази и всички подобни. Тя трябва да е специализирана, пригодена, и технически абсолютно изправна, за да бъде въведена в експлоатация. Всяка машина с нисък или висок процент на опасност при работа трябва да се управлява само от високо квалифициран и специално обучен персонал, за да намали максимално риска за хората, директно работещи с нея и тези, в обкръжаващото пространство. За да бъде всичко в ред по всяко време, отговорност за сигурността трябва да бъде вменена на всеки работник, независимо дали има съприкосновение с опасните машини или просто минава покрай тях. Отговорността на всеки по всяко време гарантира положителни и сигурни условия. Тук идва и мястото и ролята на длъжностното лице провеждащо инструктаж по безопасност и здраве на работа. Първоначалната информация, дадено от това лице, е добър старт за здравословни и безопасни условия на труд. На свой ред всяко избрано лице трябва да премине съответно обучение, с което да гарантира своята компетентност. Основни задължение на длъжностното лице по безопасност и здраве на работното място е да провежда и спазва ежегодно и периодично всички необходими инструктажи, съобразени с условията на работа и нейната специфика. Длъжностното лице провежда първоначален инструктаж на всеки ново постъпил работник и служител в компанията с цел неговата или нейна сигурност и по-добри условия на труд. Особено важен е този инструктаж в сферата на строителството. Търсенето на подобна квалифицирана личност е най-голяма там, имайки предвид, че рискът пред служителите е ежедневен и не винаги подлежи на управление. Ето защо нуждата от длъжностно лице за инструктаж по БЗР в този бизнес е най-голяма и най-лесно приложима. Добрата подготовка на инструктиращия дава високо ниво на сигурност на служителите и управата на строителната компания.

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорности за работното място на Координатора по ЗБУТ в строителството  – гаранция за здравословни и безопасни условия на труд            Отговорността, която се възлага на координатора по ЗБУТ е огромна и широкоспектърна. Една от страните, които са базови и важни, се отнасят към работното място.              Регламентирани със съответния закон, следват няколко основни положения, които трябва да бъдат спазвани, за да се гарантират здравословните и безопасни условия на труд.              Координаторът по ЗБУТ има предимно отношение към човешкия фактор. Като се изходи от този факт, работното място се оказва много важно. Имайки предвид, че работникът прекарва поне осем часа от активната част от деня си там, то същото трябва да е максимално обезопасено. Спецификата на строителния бизнес прави невъзможна работата без съоръжения. Затова поддържането им в изправност и безопасен режим на работа е много важно. В случай, че има неизправности като част от работата, то те следва да се отстранят по възможност веднага, а при липса на такава в най-кратко време.               Наличието на нелепи инциденти обяснява и другото изискване – чисти и подържани пътища към инструментите, както и лесен и безпрепятствен достъп до тях.                Въпреки всички превантивни мерки, непредвидени ситуации не са изключени. В този случай идва ролята на предпазните средства и тези за защита. Задължителното ползване на специфични за работата предпазни инструменти би могло да предотврати много нещастни случаи или да намали лошите последици от инцидентите.                В добавка може да се каже, че всяко оборудване трябва да е добре преценено и избрано в зависимост от съответната работа, а не приспособено и пригодено. Не бива да се пропуска и задължителното обучение по ЗБУТ, най-добре проведено дистанционно.                Работното място на един служител не е отделено пространство. То е свързано с другите и в близост до тях. Така че възникналият проблем на работно място в строителен обект би засегнал неминуемо и другите такива. В подобна ситуация всеки прави каквото е най-добре, за да се реши възникналия проблем, но понякога това не е възможно. Тогава просто трябва да се напусне пространството по най-бързия и безболезнен начин. Гаранция за това е изходите винаги да са добре означени, видими от всеки ъгъл на работното пространство и лесно достъпни. Тяхното почистване и поддържане в добър вид, което означава лесна проходимост, би предотвратило много бъдещи неприятни и често трагични инциденти. 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството В началото на деветдесетте години на двадесети век настъпват някои значими изменения и нововъведения в законодателството на България. Те се случват скоро след прехода към демокрация и обхващат подробно здравословните и безопасни условия на труд, известни още със съкращението ЗБУТ. В новите правила е упоменато, че работодателят в определена строителна фирма се задължава да осигури подходящи предпоставки за извършване на трудовия процес на служителите си. Политиката на организацията трябва да обхваща всички участници в работната дейност. С тази трудоемка задача едва ли би могъл да се справи сам човек. Затова е добре да бъде сформиран екип от специалисти, който да прилага необходимите изисквания. Неизменна част от тази група е длъжностното лице по ЗБУТ в строителството. За да бъде законна дейността му, то трябва да е преминало съответно обучение по ЗБУТ. Опознайте подробно спецификите на тази длъжност, като продължите да четете по-нататък. Строителството е занаят, който не търпи допускането на големи грешки. Ето защо работниците се нуждаят от благоприятни условия, за да изпълняват задълженията си както трябва. Тъкмо в обезпечаването на добра обстановка за работа са съсредоточени функциите на длъжностното лице. Основна част от отделните компоненти, които изграждат цялостната характеристика на отговорностите на тази позиция, са: дейно участие в оценяването на съществуващите професионални рискове; следене на това дали служителите спазват безопасните изисквания, докато работят по строежа; съдействие при търсенето на отговорност при наличие на извършено нарушение. Такива са още оказването на съдействие при провеждането на задължителните профилактични медицински прегледи и организация на безпогрешното използване на работни облекла и предпазни средства. Изброените задължения са заложени в изготвянето на плана за провеждане на курса по ЗБУТ. На участниците, които го завършат успешно, се връчват удостоверения. С тях те вече могат да кандидатстват за работа. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е пост от огромна важност за всяко предприятие. Отговорността, заложена в изпълнението на задълженията, изисква задължително обучение.