Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР в строителството

Длъжностно лице по обучение и инструктаж по БЗР в строителството              Периодичното обучение и инструктаж по безопасност и здраве на работа е ключово за сигурността както на работниците, така и на ръководния и управленски персонал. Преди да проведе необходимото обучение към служителите си, работодателят има грижата да направи всичко, за да обучи чрез онлайн курсове по ЗБУТ или на място лице, което ще е отговорно за инструктажите и безопасността на работния процес. Като начало всеки управител трябва да подбира много добре инструментите и машините, с които оборудва цеховете, халетата, складовите бази и всички подобни. Тя трябва да е специализирана, пригодена, и технически абсолютно изправна, за да бъде въведена в експлоатация. Всяка машина с нисък или висок процент на опасност при работа трябва да се управлява само от високо квалифициран и специално обучен персонал, за да намали максимално риска за хората, директно работещи с нея и тези, в обкръжаващото пространство. За да бъде всичко в ред по всяко време, отговорност за сигурността трябва да бъде вменена на всеки работник, независимо дали има съприкосновение с опасните машини или просто минава покрай тях. Отговорността на всеки по всяко време гарантира положителни и сигурни условия. Тук идва и мястото и ролята на длъжностното лице провеждащо инструктаж по безопасност и здраве на работа. Първоначалната информация, дадено от това лице, е добър старт за здравословни и безопасни условия на труд. На свой ред всяко избрано лице трябва да премине съответно обучение, с което да гарантира своята компетентност. Основни задължение на длъжностното лице по безопасност и здраве на работното място е да провежда и спазва ежегодно и периодично всички необходими инструктажи, съобразени с условията на работа и нейната специфика. Длъжностното лице провежда първоначален инструктаж на всеки ново постъпил работник и служител в компанията с цел неговата или нейна сигурност и по-добри условия на труд. Особено важен е този инструктаж в сферата на строителството. Търсенето на подобна квалифицирана личност е най-голяма там, имайки предвид, че рискът пред служителите е ежедневен и не винаги подлежи на управление. Ето защо нуждата от длъжностно лице за инструктаж по БЗР в този бизнес е най-голяма и най-лесно приложима. Добрата подготовка на инструктиращия дава високо ниво на сигурност на служителите и управата на строителната компания.

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Онлайн курс за Длъжностно лице, провеждащо инструктаж ЗБУТ           Всяко постъпване на работа е свързано с нови задължения. Освен да съблюдава за следене на срокове и успешно сътрудничество с колегите си, всеки служител трябва да има грижа и за собствената си сигурност и здраве. Тъй като не е удачно да бъдем оставени да разберем кое е опасно и кое не при новата ни работа, на принципа проба грешка, тук идва мястото на Длъжностно лице по БЗР, което успешно би ни въвело в опасностите, които дебнат на работното място.            Всеки от нас малко или много е провел свое собствено онлайн обучение по ЗБУТ на работното място, от любопитство и интерес. Но специализираното длъжностно лице би могло да ни даде специфична информация, приложима само за сградата, в която се намираме, обекта или естеството на работата, за които ние в своето самоинициативно дистанционно обучение не бихме се досетили.            Ако другите видове инструктажи като този на работното място, извънредния или периодичния биха се приели като незадължителни, то първоначалния такъв не е сред тях. Характерно за него е, че той се провежда от длъжностното лице в първия момент на фактическото постъпване на работа. Той е задължителен не само за току-що постъпилите, провежда се на абсолютно всеки, който за първи път прекрачва прага на фирмата. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да намери и обучи всеки, включително служители и работници, командировани от други обекти на същата фирма.             Друга група хора, която подлежи на първоначален инструктаж, са лица приети за срочно обучение и такива, които идват, за да повишат своята квалификация.               С особено внимание трябва да се подходи към групи ученици, например, дошли на практика през лятото, за да приложат нагледно всичко, което за научили до сега. Те често смята, че са видели всичко и не приемат опита на другите на сериозно.            Трябва да се отбележи, че началния инструктаж, проведен от Длъжностното лице по БЗР е най-дълъг, когато е съчетан с работа с машини. Ако във всички други случаи той би отнел максимум един час, то когато имаме специални съоръжения за работа, трябва да отделим поне един цял работен ден, за да се запознаем с всеки възможен аспект от работата.                        

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Времетраене на курс за длъжностните лица по трудови процеси       Ръководенето на трудовите процеси е ключов момент във всяка дейност на фирмата. За да бъде правилно организирано производството и работата, то трябва всяка част от процеса да е добре премислена и съгласувана. Освен това, което трябва да се свърши, за да върви работата добре и да не се появяват затруднения, трябва да се наблюдава много внимателно и безопасността на работниците. Грижата за здравето и безопасността на труда се поверява именно на такива лица, каквото е и длъжностното лице по трудови процеси. Всички ръководители на звена и трудови процеси задължително преминават през един и същ курс на обучение, който носи общото наименование ЗБУТ. Преведено това ще рече Закон за безопасни условия на труд. Затова и времетраенето на курса е еднакъв както за отговарящите за трудовите процеси, така и за тези, които се занимават с инструктаж и други дейности, свързани с обезопасяване на труда. Съществуването на такова лице е от особена важност за всяка фирма. Поради този факт е важно да се знае колко време е необходимо, за да се обучи и назначи такъв служител, който отговорно да поеме и започне да изпълнява функциите си. Курсът по безопасност на труда преминава през няколко етапа. Като цяло обаче има задължителен минимум от лекции, които трябва да се прочетат и изслушат. Всички курсове по безопасност трябва да преминат с минимално трийсет учебни часа. От тук насетне вече всеки един участник в курса определя сам ритъма си на учене. Това е възможно обаче само ако обучението е онлайн или дистанционно. Сега ще обясним защо. При дистанционното обучение учещият получава едновременно достъп до всички ресурси за обучение. Ако разполага с достатъчно време, той или тя могат доста бързо да преминат през материала. В зависимост то способността на курсиста да усвоява информация, лекциите за длъжностно лице по трудови въпроси може да се преминат успешно и за няколко дни до седмица. Естествено, ако обучението се провежда на място с лектор, то тогава графиците на всички трябва да се напаснат. Логично това ще отнеме доста повече време. В най-лошия случай трябва да се предвиди поне месец, като се смята, че на ден ще се преподава по една лекторска тема. С ежегодното обучение, което е задължително, нещата са много по-опростени. Там е нужно да се преминат шест часа на обучение, които при добро желание и наличие на време, могат да се преминат и в рамките на един ден.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството В началото на деветдесетте години на двадесети век настъпват някои значими изменения и нововъведения в законодателството на България. Те се случват скоро след прехода към демокрация и обхващат подробно здравословните и безопасни условия на труд, известни още със съкращението ЗБУТ. В новите правила е упоменато, че работодателят в определена строителна фирма се задължава да осигури подходящи предпоставки за извършване на трудовия процес на служителите си. Политиката на организацията трябва да обхваща всички участници в работната дейност. С тази трудоемка задача едва ли би могъл да се справи сам човек. Затова е добре да бъде сформиран екип от специалисти, който да прилага необходимите изисквания. Неизменна част от тази група е длъжностното лице по ЗБУТ в строителството. За да бъде законна дейността му, то трябва да е преминало съответно обучение по ЗБУТ. Опознайте подробно спецификите на тази длъжност, като продължите да четете по-нататък. Строителството е занаят, който не търпи допускането на големи грешки. Ето защо работниците се нуждаят от благоприятни условия, за да изпълняват задълженията си както трябва. Тъкмо в обезпечаването на добра обстановка за работа са съсредоточени функциите на длъжностното лице. Основна част от отделните компоненти, които изграждат цялостната характеристика на отговорностите на тази позиция, са: дейно участие в оценяването на съществуващите професионални рискове; следене на това дали служителите спазват безопасните изисквания, докато работят по строежа; съдействие при търсенето на отговорност при наличие на извършено нарушение. Такива са още оказването на съдействие при провеждането на задължителните профилактични медицински прегледи и организация на безпогрешното използване на работни облекла и предпазни средства. Изброените задължения са заложени в изготвянето на плана за провеждане на курса по ЗБУТ. На участниците, които го завършат успешно, се връчват удостоверения. С тях те вече могат да кандидатстват за работа. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е пост от огромна важност за всяко предприятие. Отговорността, заложена в изпълнението на задълженията, изисква задължително обучение.