Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Онлайн курс за Длъжностно лице, провеждащо инструктаж ЗБУТ           Всяко постъпване на работа е свързано с нови задължения. Освен да съблюдава за следене на срокове и успешно сътрудничество с колегите си, всеки служител трябва да има грижа и за собствената си сигурност и здраве. Тъй като не е удачно да бъдем оставени да разберем кое е опасно и кое не при новата ни работа, на принципа проба грешка, тук идва мястото на Длъжностно лице по БЗР, което успешно би ни въвело в опасностите, които дебнат на работното място.            Всеки от нас малко или много е провел свое собствено онлайн обучение по ЗБУТ на работното място, от любопитство и интерес. Но специализираното длъжностно лице би могло да ни даде специфична информация, приложима само за сградата, в която се намираме, обекта или естеството на работата, за които ние в своето самоинициативно дистанционно обучение не бихме се досетили.            Ако другите видове инструктажи като този на работното място, извънредния или периодичния биха се приели като незадължителни, то първоначалния такъв не е сред тях. Характерно за него е, че той се провежда от длъжностното лице в първия момент на фактическото постъпване на работа. Той е задължителен не само за току-що постъпилите, провежда се на абсолютно всеки, който за първи път прекрачва прага на фирмата. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да намери и обучи всеки, включително служители и работници, командировани от други обекти на същата фирма.             Друга група хора, която подлежи на първоначален инструктаж, са лица приети за срочно обучение и такива, които идват, за да повишат своята квалификация.               С особено внимание трябва да се подходи към групи ученици, например, дошли на практика през лятото, за да приложат нагледно всичко, което за научили до сега. Те често смята, че са видели всичко и не приемат опита на другите на сериозно.            Трябва да се отбележи, че началния инструктаж, проведен от Длъжностното лице по БЗР е най-дълъг, когато е съчетан с работа с машини. Ако във всички други случаи той би отнел максимум един час, то когато имаме специални съоръжения за работа, трябва да отделим поне един цял работен ден, за да се запознаем с всеки възможен аспект от работата.                        

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Бързо и изгодно обучение на орган по БЗР             Макар и много от ръководните кадри в компаниите да не разбират нуждата от съществуване на орган по БЗР, неговото назначение е задължително и неотменно. Орган по БЗР е всяко звено или служител, които провеждат инструктажи и са пряко свързани с работата по безопасност и здравословни условия на труд. Естествено работата не е трудна, но е отговорна. Лесно се разбира какво е безопасно и какво не, но все пак е необходимо и допълнително обучение, защото има някои ситуации, при които не навреме се осъзнава риска или същият се подценява.             Органът по БЗР в строителството е ключова фигура за участието в търгове, за регистрацията в професионалната камара и други дейности, считани за основни за работата в този бизнес. Ето защо обикновено всеки управител иска да пристъпи към същинската част, която изкарва и носи заплатите на всички във фирмата.              Ако изборът и назначаването на такъв орган зависи от един или двама души и може да стане много лесно, то за обучението има изисквания и те не могат да бъдат заобиколени, нито скъсени. Единственото, върху което имаме влияние, е вида курс и възможността обучението да е максимално удобно и предразполагащо за участващите в него. В този смисъл ако обучението на органа по БЗР не може да бъде съкратено и да падне под изискваните часове, то то поне може да се направи максимално достъпно и лишено от мъчения и неудобства.              Все пак онлайн обучението по ЗБУТ пести време от други странични дейности. Ако часовете по безопасност са регулирани, то чрез избора на образоване по интернет спестяваме време за ходене от и до квалификационния център. Избягва се и неудобството да се разнасят физически тежки книги и учебници, както и възможността да ги забравим на всевъзможни незнайни места. Има ли интернет, достъпът до материалите е гарантиран двадесет и четири часа, седем дни в седмицата.             Не е за подценяване и факта, че дипломите и сертификатите също се получават без физическо явяване на удобно място, най-често по куриер. Всичко това прави онлайн обучението най-лесния, изгоден и предпочитан начин за обучение на персонала в материята на безопасността и здравословните условия на труд.

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорности за работното място на Координатора по ЗБУТ в строителството  – гаранция за здравословни и безопасни условия на труд            Отговорността, която се възлага на координатора по ЗБУТ е огромна и широкоспектърна. Една от страните, които са базови и важни, се отнасят към работното място.              Регламентирани със съответния закон, следват няколко основни положения, които трябва да бъдат спазвани, за да се гарантират здравословните и безопасни условия на труд.              Координаторът по ЗБУТ има предимно отношение към човешкия фактор. Като се изходи от този факт, работното място се оказва много важно. Имайки предвид, че работникът прекарва поне осем часа от активната част от деня си там, то същото трябва да е максимално обезопасено. Спецификата на строителния бизнес прави невъзможна работата без съоръжения. Затова поддържането им в изправност и безопасен режим на работа е много важно. В случай, че има неизправности като част от работата, то те следва да се отстранят по възможност веднага, а при липса на такава в най-кратко време.               Наличието на нелепи инциденти обяснява и другото изискване – чисти и подържани пътища към инструментите, както и лесен и безпрепятствен достъп до тях.                Въпреки всички превантивни мерки, непредвидени ситуации не са изключени. В този случай идва ролята на предпазните средства и тези за защита. Задължителното ползване на специфични за работата предпазни инструменти би могло да предотврати много нещастни случаи или да намали лошите последици от инцидентите.                В добавка може да се каже, че всяко оборудване трябва да е добре преценено и избрано в зависимост от съответната работа, а не приспособено и пригодено. Не бива да се пропуска и задължителното обучение по ЗБУТ, най-добре проведено дистанционно.                Работното място на един служител не е отделено пространство. То е свързано с другите и в близост до тях. Така че възникналият проблем на работно място в строителен обект би засегнал неминуемо и другите такива. В подобна ситуация всеки прави каквото е най-добре, за да се реши възникналия проблем, но понякога това не е възможно. Тогава просто трябва да се напусне пространството по най-бързия и безболезнен начин. Гаранция за това е изходите винаги да са добре означени, видими от всеки ъгъл на работното пространство и лесно достъпни. Тяхното почистване и поддържане в добър вид, което означава лесна проходимост, би предотвратило много бъдещи неприятни и често трагични инциденти.